1. Algemene bepalingen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Interhal” verstaan: iedere tot de Interhal Holding B.V. behorende vennootschap die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Interhal goederen van welke aard ook aan Koper levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle door Interhal verstrekte offertes, prijzen en condities gelden steeds als geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken zijn zo nauwkeurig mogelijk. Aansprakelijkheid door gevolgen van fouten of afwijkingen kan door Interhal niet worden geaccepteerd. Alle afbeeldingen, tekeningen enz. blijven eigendom van Interhal mogen voor welk ander doel dan ook, niet aan derden ter inzage worden verstrekt. Zij dienen voorts op eerste vordering onmiddellijk aan Interhal te worden teruggezonden.

1.4 Alle aan Interhal verstrekte opdrachten zijn slechts bindend, wanneer deze schriftelijk door Interhal zijn bevestigd. Het staat Interhal vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestellingen van goederen, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de Koper verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

1.5 Door het feit van bestelling en/of in ontvangst name van de goederen wordt de Koper geacht met de toepassing van deze voorwaarden te hebben ingestemd. Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Leveringstermijnen

De leveringstijd wordt geacht in te gaan op de datum van Interhal’s orderbevestiging. Afleveringstijden zijn slechts als indicatie te beschouwen en gelden niet als fatale termijn. Interhal spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leveringstermijn brengt Interhal niet in verzuim. Interhal is niet gebonden aan leveringstermijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot vertragingen bij Interhal’s leveranciers en/of fabrikanten) niet meer gehaald kunnen worden. De Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

3. Verzending, risico en eigendom

3.1 Alle goederen worden voor rekening en risico van de Koper verzonden. De wijze van verzending geschiedt via vervoermiddelen ter keuze van Interhal. In geval afwijkende verzendvoorschriften van de Koper door Interhal worden geaccepteerd, zijn de meerkosten voor rekening van de Koper. Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht zoals vastgelegd in de laatste uitgegeven prijsdocumentaties. De Koper dient de verpakking van de hem aangeboden zaken bij ontvangst te controleren en bij uiterlijk waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. De zending kan op grond van ernstige schade aan de verpakking geweigerd worden, waarbij de Koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

3.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen gaat op Koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of een hulppersoon van Koper zijn gebracht.

3.3 De eigendom van de goederen gaat pas na voldoening van alle ter zake van de koop verschuldigde verplichtingen (zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten) op de Koper over. Tot dat moment is de Koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of te verplaatsen, dan wel anderszins te bezwaren.

3.4 Alle door Interhal gekochte goederen dienen te worden gebruikt en verwerkt overeenkomstig haar aanwijzingen en/of de in of op de verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing.

4. Reclamaties

4.1 Indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum van de goederen geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Reclamaties ten aanzien van onzichtbare gebreken dienen te zijn ontvangen binnen 3 werkdagen nadat de gebreken werden ontdekt of hadden kunnen worden ontdekt. Geringe afwijkingen van de offertes in kwaliteit, kleur, of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

4.2 In geval van levering van meerdere goederen in één overeenkomst, kan een reclamatie met betrekking tot één of meer artikelen geen invloed hebben op de afname en betalingsverplichting van de overige artikelen van de overeenkomst. Ongefrankeerd en niet schriftelijk door Interhal gefiatteerde retourzendingen worden geweigerd.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Koper zal facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

5.3 De betaling kan nimmer afhankelijk worden gesteld van beweerdelijke ondeugdelijke levering, nakoming van enige garantieverplichting, of in geval van gedeeltelijke uitvoering van de levering.

5.4 Indien koper de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval Koper na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, is Interhal gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Koper in rekening te brengen.

5.5 Interhal is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien Koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Interhal rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Interhal op vergoeding van alle schaden, kosten en rente door Koper.

6. Producten van derden, garantie en aansprakelijkheid

6.1 Op de levering van de goederen van derden zullen wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Interhal zal daarvan aan Koper op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

6.2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, garandeert Interhal de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten voor de door haar aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in die zin dat Interhal bij aantoonbare ondeugdelijkheid naar haar keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel voor restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de goederen indien deze niet verwerkt zijn.

6.3 De garantie geldt niet indien: (a) de goederen aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld, (b) de goederen langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden, (c) Interhal niet binnen 3 werkdagen na ontdekking overeenkomstig artikel 4 lid 1 heeft gereclameerd en Interhal niet terstond in de gelegenheid is gesteld dit te onderzoeken, of (d) door Interhal geen overeenkomstige garantie van haar leveranciers voor het desbetreffende product heeft verkregen.

6.4 Interhal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan de geleverde goederen of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties voldoet, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Interhal.

6.5 De totale aansprakelijkheid van Interhal onder een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen Interhal en Koper gesloten overeenkomst of uit enige andere hoofde, zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding. De aansprakelijkheid van Interhal voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst is volledig uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Interhal meldt.

6.5 De aansprakelijkheid van Interhal voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

6.6 Koper vrijwaart Interhal ter zake van alle vorderingen van derden en daarmee verbandhoudende financiële gevolgen, voor zover deze voortkomen uit de wijze waarop Interhal de met Koper gesloten overeenkomst heeft uitgevoerd.

7. Beëindiging overeenkomst

7.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

7.2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van ontbinding van Koper vervalt het recht tot gebruik van aan Koper geleverde goederen die nog niet in zijn geheel zijn betaald. Interhal heeft alsdan het recht de geleverde goederen terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds aan Interhal betaalde, doch onverminderd haar recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke Interhal ten laste van Koper heeft direct opeisbaar.

8. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomsten tussen Interhal en Koper is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen, welke tussen Interhal en Koper mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda (Nederland).

1. Dispositions générales, offres

1.1 Dans les présentes Conditions Générales, la société Interhal signifie : chaque société appartenant à la société Interhal Holding B.V. qui fait usage des présentes Conditions Générales.

1.2 Les présentes Conditions Générales s’appliquent à tous les offres, rapports juridiques et contrats selon lesquels la société Interhal fournit des biens de n’importe quelle nature à l’Acquéreur. Des dérogations et ajouts aux présentes Conditions Générales ne sont valables que si convenus expressément et par écrit.

1.3 Tous les offres, prix et conditions donnés par la société Interhal sont toujours tout à fait non contraignants. Des images, dessins, aperçus de dimensions et poids ainsi que toutes autres données dans les imprimés sont aussi exacts que possible. La société Interhal n’accepte aucune responsabilité pour les conséquences des fautes ou des dérogations. Tous les images, dessins, etc. restent la propriété de la société Interhal et ne peuvent pas être communiqués à des tiers pour quelque autre but que ce soit. En plus, ils doivent être renvoyés à la société Interhal à sa première demande.

1.4 Toutes les ordres passés à la société Interhal ne sont contraignants que si confirmés par écrit par elle. La société Interhal est libre d’exécuter les ordres en parties et de facturer séparément les livraisons partielles. Dans le cas de commandes de biens spécialement créés, marqués, ou qui doivent être munis d’une autre identification, nom, décoration ou autrement, l’Acquéreur est obligé d’accepter une éventuelle variation de la livraison de 10 % plus ou moins de la quantité commandée.

1.5 Par le fait d’avoir passé une commande et/ou par la réception des biens, l’Acquéreur est réputé avoir accepté l’application de ces conditions. Les éventuelles conditions d’achat ou autres conditions utilisées par l’Acquéreur sont expressément rejetées.

2. Délais de livraison

Le délai de livraison est réputé de commencer à la date de la confirmation de la commande de la société Interhal. Les heures de livraison sont à titre indicatif seulement et ne sont pas considérées comme un délai de forclusion. La société Interhal s’efforce toujours le plus possible de respecter les délais de livraison convenus. Le simple dépassement d’un délai de livraison mentionné ou convenu n’entraîne pas le non-respect de la part de la société Interhal. La société Interhal n’est pas tenue aux délais de livraison qui, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté (y compris mais non limitées aux retards auprès des fournisseurs et/ou fabricants de la société Interhal), ne peuvent plus être réalisés. L’Acquéreur n’a pas le droit de refuser la réception ou le paiement des biens sur la base d’une livraison retardée alléguée.

3. Expédition, risque et propriété

Tous les biens sont expédiés pour le compte et aux risques de l’Acquéreur. Le mode d’expédition sera par les moyens de transport au choix de la société Interhal. Dans le cas où des prescriptions d’expédition dérogatoires de l’Acquéreur sont acceptées par la société Interhal, les coûts additionnels sont pour le compte de l’Acquéreur. Les coûts de fret, emballage et administration sont facturés à l’Acquéreur comme définis dans les documentations de prix les plus récentes. L’Acquéreur doit inspecter l’emballage des biens qui lui sont offerts dès réception et, dans le cas de dégâts visibles à l’extérieur, mentionner ses constatations dans la lettre de voiture. Le lot peut être refusé à la base de dégâts graves à l’emballage, et dans ce cas l’Acquéreur s’oblige immédiatement et par écrit d’imposer la responsabilité de l’expéditeur.

3.2 Le risque de perte, vol ou endommagement de biens passe à l’Acquéreur au moment où ils sont transmis au contrôle réel de l’Acquéreur ou de son préposé.

3.3 La propriété des biens ne sera transmise à l’Acquéreur seulement après que toutes les obligations dues au titre de la vente ont été payées (y compris les intérêts et coûts éventuels). Jusqu’à ce moment, l’Acquéreur n’a pas le droit d’aliéner, louer, céder pour être utilisé ou déplacer ou autrement grever les biens.

3.4 Tous les biens achetés par la société Interhal doivent être utilisés et traités conformément à ses instructions et/ou selon le mode d’emploi indiqué sur l’emballage.

3. Expédition, risque et propriété

4. Réclamations

4.1 Si dans les 3 jours ouvrables après la date de réception des biens, aucune réclamation écrite n’a été reçue, les biens sont réputés avoir été approuvés. Les réclamations à l’égard de défauts cachés doivent être reçues dans les 3 jours ouvrables après qu’ils ont été découverts ou pourraient avoir été découverts. Les légers écarts des offres sur le plan de la qualité, couleur ou construction, ou qui selon les pratiques commerciales sont réputés généralement admis, ne peuvent pas constituer un motif pour des réclamations.

4.2 Dans le cas de la livraison de plusieurs biens dans un seul contrat, une réclamation concernant une ou plusieurs marchandises n’affecte pas l’obligation d’achat et de paiement des autres marchandises du contrat. Les retours non timbrés et non accordés par écrit par la société Interhal sont refusés.

5. Prix et paiement

5.1 Tous les prix sont à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres impôts imposés par les autorités centrales.

5.2 L’Acquéreur payera les factures dans les trente jours après la date de facturation. L’Acquéreur n’a pas le droit de compensation ou suspension d’un paiement.

5.3 Le paiement ne peut jamais être subordonné à une livraison alléguée inappropriée, au manquement à toute obligation de garantie, ou dans le cas d’une exécution partielle de la livraison.

5.4 Si l’Acquéreur ne paie pas les montants dus, ou ne les paie pas à temps, il est redevable des intérêts commerciaux légaux sans la nécessité de tout avertissement ou mise en demeure, à partir de la date d’échéance. Dans le cas où l’Acquéreur, après une mise en demeure, ne paie pas la créance, la société Interhal a le droit de lui prendre en compte tous les coûts (extra)judiciaires supportés par elle pour l’encaissement des montants alors engagés.

5.5 La société Interhal aura à tout moment le droit de demander le paiement à l’avance ou la garantie de l’Acquéreur avant de procéder à la livraison ou à la continuation de la livraison. En cas de défaillance par l’Acquéreur en matière du paiement à l’avance ou de la garantie, l’éventuelle obligation de livraison incombant à la société Interhal tombera en annulation, sans préjudice du droit de la société Interhal à l’indemnisation de tout préjudice, coûts et intérêts par l’Acquéreur.

6. Produits de tiers, garantie et responsabilité

6.1 Sur la livraison de biens de tiers, les conditions de ce tiers s’appliqueront à ces biens (y compris mais non limitées à la garantie et responsabilité) de passer outre aux dispositions du contrat et des présentes Conditions Générales. L’Acquéreur accepte lesdites conditions de tiers. À la requête de l’Acquéreur, la société Interhal lui enverra un exemplaire.

6.2 En respectant les dispositions de l’article 6 alinéa 1, la société Interhal garantit l’adéquation des produits livrés par elle pour l’application indiquée par elle ou s’avérant du contrat, dans le sens que la société Interhal dans le cas d’un défaut démontré, à son choix, prendra soin du remplacement de ces produits sans frais ou restitution du prix d’achat contre retour des biens s’ils n’ont pas été traités.

6.3 La garantie ne s’applique pas si : (a) les biens ont été exposés à des conditions anormales comme la pollution ou autrement ont été traités d’une manière négligente ou contraire au mode d’emploi, (b) les biens ont été stockés pendant une durée plus longue que normale et qu’il est probable que ceci a causé une perte de qualité, (c) la société Interhal n’a pas fait réclamation dans les 3 jours ouvrables après la découverte en conformité de l’article 4 alinéa 1, et elle n’a pas immédiatement eu la possibilité d’examiner cette réclamation, ou (d) la société Interhal n’a pas reçu une garantie correspondante de ses fournisseurs pour le produit concerné.

6.4 La société Interhal n’a aucune responsabilité pour des préjudices causés par ou relatifs aux défauts de biens livrés, ou par le fait que le produit livré ne répond pas à ses attentes ou garanties, à moins qu’il s’agisse de faute intentionnelle ou négligence grave de la part de la société Interhal.

6.5 La responsabilité totale de la société Interhal dans le cadre d’un contrat suite à un défaut attribuable dans le respect du contrat conclu entre la société Interhal et l’Acquéreur, ou pour tout autre motif, sera dans tous les cas limitée à l’indemnisation des préjudices directs jusqu’au montant de la rémunération contractuelle. La responsabilité de la société Interhal pour le préjudice indirect, y compris mais non limitée aux dommages indirects et pertes de bénéfices est entièrement exclue. La condition pour la naissance de tout droit à être indemnisé est toujours que l’Acquéreur notifie la société Interhal par écrit de tout dommage dès le moment qu’il s’est produit.

6.5 La responsabilité de la société Interhal pour des produits de tiers ne comprendra en tout cas pas plus que ce qui s’avère être recouvrable des tiers concernés.

6.6 L’Acquéreur sauvegarde la société Interhal en matière de toutes les créances de tiers ainsi que les conséquences financières y relatives, pour autant que celles-ci résultent de la manière dont la société Interhal a exécuté le contrat conclu avec l’Acquéreur.

7. Terminaison du contrat

7.1 Chaque partie n’aura la compétence de dissolution d’un contrat que si l’autre partie, après une mise en demeure appropriée écrite et le plus détaillée possible et dans laquelle est fixé un délai raisonnable pour l’apurement de la défaillance, commet un manquement aux obligations essentielles de ce contrat.

7.2 Chaque partie peut terminer par écrit un contrat en entier ou en partie sans mise en demeure par effet immédiat si à l’autre partie – soit provisoirement ou non – est accordée une cessation de paiement, si la faillite est demandée à l’égard de l’autre partie, ou si son entreprise est mise en liquidation ou terminée pour une autre raison que la reconstruction ou réunion en une entreprise unique. La partie terminant ainsi le contrat ne sera tenue de toute restitution de fonds déjà reçus ou toute indemnisation. Dans le cas de dissolution de l’Acquéreur, le droit de l’utilisation des biens livrés à l’Acquéreur cesse d’exister pour des biens non payés en entier. La société Interhal a alors le droit de récupérer les biens livrés sous compensation des montants déjà payés à elle, mais sans préjudice de son droit de demander une rémunération pour les pertes ou préjudices éventuels. Dans ces cas, toute créance que la société Interhal peut avoir à la charge de l’Acquéreur est immédiatement exigible.

8. Droit applicable et litiges

Sur les contrats entre la société Interhal et l’Acquéreur le droit néerlandais s’applique. L’applicabilité de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de1980 est exclue. Tous les litiges qui pourraient naître entre la société Interhal et l’Acquéreur seront soumis au juge compétent de Breda (Pays-Bas).